Polityka prywatności poradni lekarskiej TopMEdico w Zamościu

Polityka prywatności TopMedico w Zamościu

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Ochrona oraz poufność danych naszych  Pacjentów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w gabinecie medycznym TopMedico ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Wyjaśnienie w polityki prywatności w TopMedico ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Ciebie.  Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

 –   dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 –   przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 –   RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 –   Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza administratora danych, a więc podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to poradnię medyczną TopMedico tj.Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Beata Jagiełło, NIP 922-262-20-95, Regon 366567016.

1. Informacje ogólne

 1.     Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: topmedico.pl
 2.     Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: TopMedico mieszcząca się w Zamościu ul. Młodzieżowa 6 – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Beata Jagiełło, NIP 922-262-20-95, Regon 366567016.
 3.     Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@topmedico.pl
 4.     Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
      Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
       –   Obsługa zapytań przez formularz
       –   Prowadzenie rozmów typu chat online
       –   Prowadzenie systemu komentarzy
 5.     Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
      –    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
       –   Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Jakie dane przetwarzamy na stronie

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi świadczonych drogą elektroniczną z jakiej korzystasz. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie i gromadzi dane w następujących celach:
     –   obsługa zapytań przez formularz kontaktowy
     –   prowadzenie rozmów typu chat online
     –   prowadzenie systemu komentarzy

W ramach działań podejmowanych poza serwisem, TopMedico może również przetwarzać inne dane osobowe dotyczące:

 – przetwarzanie danych osobowych przez TopMedico na portalach społecznościowych:
    – Facebook

– przetwarzanie danych osobowych w związku świadczeniem usług i opieki medycznej

Na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty i aktywności, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze serwisy, będziesz musiał być zalogowany lub zarejestrowany. Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu odpowiednich formularzy.

3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1.     Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2.     W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 3.     Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

4. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: NetMark.pl

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1.     W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
     –     firma hostingowa na zasadzie powierzenia
    –      operatorzy systemu komentarzy
     –     operatorzy rozwiązania typu chat online
    –      upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony.
 2.     Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3.     Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
      –    dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
     –     ich sprostowania,
     –     usunięcia,
      –    ograniczenia przetwarzania,
      –    przenoszenia danych.
 4.     Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5.     Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7.     W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8.     Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

6. Informacje w formularzach

 1.     Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2.     Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3.     Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

7. Logi Administratora

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2.     Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3.     Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4.     Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

9. Informacja o plikach cookies

 1.    Serwis korzysta z plików cookies.
 2.     Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.     Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
      –    utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
      –    realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki analityczne”;
 5.     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6.     Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7.     Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8.     Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Co to są pliki cookie?

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób z nich korzystamy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie oraz sposób ich wykorzystania, a także sposób zarządzania ustawieniami plików cookie.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania małych fragmentów informacji. Zapisywane są na Twoim urządzeniu, gdy strona internetowa ładuje się w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam zapewnić prawidłowe działanie witryny, zwiększyć jej bezpieczeństwo, zapewnić lepszą obsługę użytkownika i zrozumieć, jak działa witryna, a także analizować, co działa, a gdzie wymaga poprawy.

Jak używamy plików cookie?

Podobnie jak większość usług online, nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie własne i stron trzecich w kilku celach. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego działania witryny i nie gromadzą żadnych danych osobowych.
Pliki cookie stron trzecich wykorzystywane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia działania witryny, sposobu interakcji z nią, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam odpowiednich dla Ciebie, a ogólnie rzecz biorąc, zapewnienia Ci coraz lepszego użytkownika doświadczenie i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

Rodzaje plików cookie, których używamy

Zarządzaj preferencjami dotyczącymi plików cookie Ustawienia plików cookie Możesz w każdej chwili zmienić preferencje dotyczące plików cookie, klikając przycisk pluginu polityki prywatności. Umożliwi to ponowne odwiedzenie banera dotyczącego zgody na pliki cookie i zmianę preferencji lub natychmiastowe wycofanie zgody.
Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby blokować/usuwać pliki cookies. Poniżej znajdują się łącza do dokumentów pomocy dotyczących zarządzania i usuwania plików cookie z głównych przeglądarek internetowych.
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
Jeśli używasz innej przeglądarki internetowej, odwiedź oficjalne dokumenty pomocy technicznej swojej przeglądarki.

Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi użytkowników. Pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji o korzystaniu z naszej strony. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w przeglądarce.

a) Nasza strona internetowa może korzystać z plików cookies w celu poprawy jakości obsługi użytkowników. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniach użytkowników podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookies umożliwiają nam zbieranie informacji o korzystaniu z naszej strony.

b) Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pomaga nam analizować sposób, w jaki użytkownicy przeglądają naszą stronę internetową. Google Analytics zbiera anonimowe informacje, takie jak adresy IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, źródło ruchu oraz działania użytkowników na stronie. Te dane pomagają nam zrozumieć, jakie treści i funkcje są najbardziej popularne i jak możemy ulepszyć naszą stronę.

c) Informacje zbierane za pomocą plików cookies i Google Analytics są używane wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu doskonalenia naszych usług. Nie identyfikujemy użytkowników za pomocą tych danych.

d) Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej, w tym ich blokowania lub usuwania. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na jakość korzystania z naszej strony.

e) Jeśli mają Państwo pytania dotyczące zbierania danych za pomocą plików cookies lub Google Analytics, prosimy o kontakt pod adresem [adres kontaktowy]. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

f) Szczegółowe informacje na temat zbierania danych przez Google Analytics znajdują się w Polityce Prywatności Google Analytics dostępnej na stronie internetowej Google.